ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN Paerl Electronics
Gedeponeerd bij KvK Amsterdam (kvknr.33207745) onder nummer 33207745

Klik hier voor de Adobe PDF versie
A. Algemene Bepalingen
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Paerl Electronics goederen en/of diensten van welke aard ook aan de wederpartij levert, alsmede op de uitvoering van dergelijke overeenkomsten, ook indien de betreffende goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.
1.2 Afwijkend van respectievelijk in aanvulling op deze algemene voorwaarden, gelden de voorwaarden die in de aanbieding zijn opgenomen. Andere voorwaarden gelden slechts voor zover schriftelijk tussen Paerl Electronics en de wederpartij zijn overeengekomen.
1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. In dat geval zullen Paerl Electronics en de wederpartij in overleg treden teneinde in redelijkheid een nieuwe bepaling overeen te komen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de inhoud, het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2. Totstandkoming overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Paerl Electronics, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, en slechts geldig voor de duur van veertien (14) dagen, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.2 Tenzij Paerl Electronics en de wederpartij anders overeenkomen, komt een overeenkomst uitsluitend tot stand nadat Paerl Electronics de bestelling van de wederpartij heeft geaccepteerd door middel van een schriftelijke bevestiging (met als bepalende datum de dag van verzending).
2.3 Paerl Electronics behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

3. Prijzen en betaling
3.1 Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen van Paerl Electronics exclusief omzetbelasting (BTW), andere heffingen en administratieve kosten, luiden in de overeengekomen valuta op basis van tussen Paerl Electronics en de wederpartij overeengekomen leveringsvoorwaarden en kunnen door Paerl Electronics te allen tijde worden omgezet in iedere door haar gewenste valuta.
3.2 Paerl Electronics is gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij te wijzigen voor prestaties die zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste een maand na de datum van deze kennisgeving ligt. Tevens is Paerl Electronics gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij te wijzigen voor prestaties die zullen worden geleverd, indien tussen het tijdstip van de aanbieding en het tijdstip waarop wordt geleverd, de koers van de overeengekomen valuta ten opzichte van de Amerikaanse dollar wijzigt en de inkooptarieven voor Paerl Electronics toenemen.
3.3 Paerl Electronics kan een kredietfaciliteit beschikbaar stellen. Op die faciliteit zullen de voorwaarden van de kredietgever van toepassing zijn.
3.4 Alle facturen dienen door de wederpartij te worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een gestelde betalingstermijn dient de wederpartij de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.
3.5 Indien de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn door Paerl Electronics zijn ontvangen, zal de wederpartij zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente plus een opslag van 4% verschuldigd zijn. Indien de wederpartij na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit hand en worden gegeven, in welk geval de wederpartij naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale verschuldigde bedrag.
3.6 Indien de wederpartij niet instemt met de factuur, is zij gedurende een periode van 5 dagen na factuurdatum gerechtigd om haar bezwaren tegen die factuur schriftelijk bij Paerl Electronics in te dienen, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd. Na die 5 dagen worden bezwaren tegen de factuur niet meer in behandeling genomen.
3.7 Betaling door de wederpartij dient te geschieden zonder de mogelijkheid van verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, in verband waarmee de wederpartij haar betalingsverplichting niet zal blokkeren door middel van beslag onder zichzelf of op andere wijze.
3.8 Indien er naar het oordeel van Paerl Electronics aanleiding toe is, heeft zij het recht, alvorens tot levering over te gaan, betaling te verlangen of een onherroepelijke en onvoorwaardelijke bankgarantie te eisen voor de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij. Tot die tijd is Paerl Electronics gerechtigd haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

4. Eigendomsvoorbehoud en (andere) zekerheden
4.1 Het eigendom van alle door Paerl Electronics aan de wederpartij te leveren en geleverde goederen gaat pas op de weder¬partij over op het moment dat deze aan al zijn verplichtingen jegens Paerl Electronics ter zake de betreffende, de vorige en volgende leveringen ter zake door Paerl Electronics verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede ter zake de vorderingen van Paerl Electronics op de wederpartij wegens tekort schieten door de wederpartij in de nakoming van haar verbintenissen jegens Paerl Electronics heeft voldaan. Een en ander onder het voorbehoud van een stil pandrecht tot zekerheid van de op het tijdstip van voldoening -nog - bestaande vorderingen of vorderingen die in de toekomst rechtstreeks zullen worden verkregen uit de op dat moment bestaande rechtsverhoudingen. De wederpartij is gehouden om ter zake door Paerl Electronics opgestelde onderhandse dan wel authentieke akte te ondertekenen en aan registratie daar van mee te werken. Op moment van aflevering zal de wederpartij de goederen als eigendom van Paerl Electronics waarmerken.
4.2 De wederpartij is verplicht om Paerl Electronics onmiddellijk mededeling te doen van afspraken met of pogingen van derden om de goederen, die het eigendom van Paerl Electronics zijn, in hun macht te krijgen c.q. zich daarop te verhalen. De wederpartij is gehouden om zijnerzijds alles te doen om de eigendoms- of vorderingsrechten van Paerl Electronics te beschermen.
4.3 Bij niet-nakoming door de wederpartij van zijn in dit artikel genoemde verplichtingen c.q. bij overtreding van het hiervoor bepaalde, is Paerl Electronics gerechtigd om na ingebrekestelling doch zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, de goederen die op grond van het eigendomsvoorbehoud of anderszins -nog -eigendom van Paerl Electronics zijn, terug te nemen. De wederpartij is gehouden om Paerl Electronics de plaats aan te wijzen waar de goederen zich bevinden en verleent Paerl Electronics reeds nu voor als dan toestemming om de betreffende terreinen en gebouwen te -laten -betreden teneinde de zaken terug te nemen, waaraan de wederpartij geen voorwaarden zal stellen noch haar toestemming -op welke grond dan ook -zal onthouden.
4.4 Indien en zolang Paerl Electronics nog eigenaar is van de aan de wederpartij geleverde goederen, zal de wederpartij Paerl Electronics onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer genoemde goederen in beslag (dreigen te) worden genomen of er anderszins door derden aanspraak op wordt gemaakt. Bovendien zal de wederpartij Paerl Electronics op diens eerste verzoek mededelen waar de goederen zich bevinden.
4.5 De door Paerl Electronics geleverde goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, onder voorbehoud van het eigendom als bedoeld in artikel 4.1 doch mogen niet strekken tot zekerheid van een vordering van een derde.
4.6 Tot zekerheid voor correcte betaling van haar vorderingen, uit welken hoofde dan ook, verkrijgt Paerl Electronics een bezitloos pandrecht -door het ontstaan van de vordering -op al die goederen waarin de door Paerl Electronics geleverde goederen zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken. De door de wederpartij ondertekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie van Paerl Electronics gelden als onderhandse akte.
4.7 Rechten worden aan de wederpartij slechts verleend c.q. overgedragen onder de voorwaarde dat de wederpartij de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

5. Vertrouwelijke informatie
5.1 De wederpartij is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle informatie die zij van Paerl Electronics mocht vernemen en zal deze informatie niet voor andere doeleinden gebruiken dan in verband met de aanbieding of overeenkomst.

6. Uitvoering van de overeenkomst
6.1 De wederpartij zal Paerl Electronics steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van een overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
6.2 De wederpartij is verantwoordelijk voor gebruik en toepassing als goed huisvader van de apparatuur, programmatuur en andere materialen van Paerl Electronics. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer. De wederpartij zal zich in dat verband adequaat verzekeren.
6.3 Indien is overeengekomen dat de wederpartij apparatuur, programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
6.4 Ingeval medewerkers van Paerl Electronics op de locatie van de wederpartij werkzaamheden verrichten, zal de wederpartij kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten zorgdragen.

7 Levering, verpakking, risico, retourzendingen en termijnen
Levering
7.1 Paerl Electronics is, al dan niet op verzoek van de wederpartij, gerechtigd om in gedeelten te leveren, waarvoor Paerl Electronics de wederpartij afzonderlijk kan factureren.
7.2 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering franco aan huis/bedrijf van de wederpartij. De overeengekomen leveringswijze dient te worden uitgelegd conform de Incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel zoals die gelden ten tijde van de levering.
7.3 Indien de wederpartij de goederen van een overeenkomst later dan het overeengekomen tijdstip geleverd wenst te krijgen, stelt zij Paerl Electronics tijdig en schriftelijk daarvan op de hoogte. Alsdan is de wederpartij een vergoeding verschuldigd van 3% per maand over de waarde van de alsdan later te leveren goederen. Een gedeelte van een maand wordt gezien als een gehele maand.
7.4 De wederpartij is verplicht het geleverde terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen 3 werkdagen, op eventuele uiterlijke tekortkomingen of beschadigingen te controleren. Eventuele uiterlijke tekortkomingen of beschadigingen dient de wederpartij onmiddellijk, onder bijvoeging van de afleveringsbon, factuur en vervoersdocumenten, schriftelijk aan Paerl Electronics mede te delen, met in dat schriftelijke bericht een gedetailleerde beschrijving van de betreffende goederen en tekortkomingen of beschadigingen daaraan. Bij gebreke van die onmiddellijke schriftelijke mededeling, welke uiterlijk binnen 6 werkdagen na aflevering bij de wederpartij, Paerl Electronics dient te hebben bereikt, wordt de wederpartij geacht hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. De wederpartij heeft geen mogelijkheid tot bezwaar in verband met de geleverde goederen.

Verpakking
7.5 De af te leveren goederen zullen voor de levering volgens de gebruikelijk bij Paerl Electronics geldende maatstaven door Paerl Electronics worden verpakt. In geval de wederpartij een bijzondere wijze van verpakking verlangt, zullen de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening zijn.
7.6 Paerl Electronics is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Deze vergoeding zal worden verrekend c.q. gecrediteerd na retournering in onbeschadigde staat.
7.7 De wederpartij zal met bij hem vrijgekomen verpakkingen van door Paerl Electronics geleverde programmatuur handelen op een wijze die in overeenstemming is met de daarvoor geldende overheidsvoorschriften. De wederpartij vrijwaart Paerl Electronics voor aanspraken van derden wegens niet naleving van dergelijke voorschriften.

Risico. retourzendingen
7.8 Het risico van verlies of beschadiging van de goederen die voorwerp van een overeenkomst zijn, gaat op de wederpartij over op het moment waarop deze zijn afgeleverd ten behoeve van de wederpartij of van een door haar gebruikte hulppersoon. Indien en voor zover de wederpartij de goederen zelf vervoert c.q. laat vervoeren, gaat het risico van verlies of beschadiging van de goederen die voorwerp van een overeenkomst zijn, over op het moment van het ter beschikking stellen van die goederen.
7.9 Indien de goederen na de overeengekomen levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij ter beschikking van de wederpartij opgeslagen, voor zijn rekening en risico.
7.10 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijnerzijds is Paerl Electronics niet verplicht retourzendingen van de wederpartij te accepteren.
7.11 In ontvangstneming van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Paerl Electronics van de door de wederpartij opgegeven grond voor retourzending. Het risico van retour gezonden goederen blijft berusten bij de wederpartij totdat de tegenwaarde door Paerl Electronics is gecrediteerd.
7.12 Paerl Electronics behoudt zich het recht voor om de eventueel uit retourzendingen voortvloeiende kosten creditering te verrichten.

Termijnen
7.13 Alle door Paerl Electronics genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van een overeenkomst aan Paerl Electronics bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Paerl Electronics niet in verzuim. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Paerl Electronics en de wederpartij zo spoedig mogelijk in overleg treden.

8. Installatie
8.1 Paerl Electronics zal te leveren goederen slechts installeren indien en voor zover een en ander schriftelijk is overeengekomen en wel conform de schriftelijk vastgelegde specificaties en in ieder geval onder de hierna in dit artikel 8 vermelde voorwaarden.
8.2 In alle gevallen zal de wederpartij voor de aflevering van de goederen een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals telecommunicatiefaciliteiten ter beschikking stellen, en zal voor de uitvoering van voor de installatie noodzakelijke werkzaamheden toegang verlenen tot de plaats van installatie gedurende de normale werkuren van Paerl Electronics.
8.3 Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien een door Paerl Electronics uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, veertien dagen na voltooiing van de installatie. Tot acceptatie is het de wederpartij, behoudens schriftelijke toestemming van Paerl Electronics, niet toegestaan de goederen voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken.
8.4 De goederen zullen tussen partijen gelden als geaccepteerd:
a) a) indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering in de staat waarin deze zich op dat moment bevinden of, indien een door Paerl Electronics uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel
b) b) indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen' op de eerste dag na de testperiode ongeacht of de acceptatietest binnen de termijn al dan niet is aangevangen en voltooid, dan wel
c) indien Paerl Electronics voor het einde van de test periode een testrapport ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die aan acceptatie niet in de weg staan. In afwijking van het voorgaande zullen de goederen, indien de wederpartij daarvan voor het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.
8.5 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de goederen fouten bevatten die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal de wederpartij Paerl Electronics hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de test periode onderbroken wordt totdat de goederen zodanig zijn aangepast dat die belemmering is opgeheven. Indien en voor zover in deze algemene voorwaarden sprake is van rechten of verplichtingen met betrekking tot fouten, wordt onder fouten verstaan het niet voldoen aan de door Paerl Electronics schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en, ingeval van het ontwikkelen van maatwerkprogrammatuur, aan de uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. De wederpartij is gehouden van fouten onverwijld schriftelijk melding aan Paerl Electronics te maken.
8.6 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de goederen fouten bevatten, zal de wederpartij Paerl Electronics uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. Paerl Electronics zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij Paerl Electronics gerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel programma omwegen of probleemvermijdende restricties in de goederen aan te brengen.
8.7 Acceptatie van goederen mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de goederen redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Paerl Electronics om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van deze algemene voorwaarden, indien toepasselijk, te herstellen.

9. Levering in fasen of onderdelen
9.1 Indien is overeengekomen dat de leveringen in fasen zullen plaatsvinden, is Paerl Electronics gerechtigd de aanvang van de leveringen die tot een volgende fase of onderdeel behoren, uit te stellen, totdat de wederpartij de voltooiing van de daaraan voorafgaande fase of onderdeel schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al haar financiële verplichtingen inzake de voorafgaande fase of onderdeel heeft voldaan.
9.2 Indien de goederen in fasen of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase of een ander onderdeel onverlet.

10. Onderhoud
10.1 Onderhoud in verband met geleverde goederen worden door Paerl Electronics slechts verleend indien dat uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Paerl Electronics en de wederpartij is overeengekomen onder nader tussen partijen overeen te komen voorwaarden.

11. Rechten van intellectuele eigendom
11.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens een overeenkomst geleverde goederen en diensten, waaronder mede begrepen ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen zoals demo's, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Paerl Electronics of diens licentiegevers. De wederpartij verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en zal de geleverde goederen of diensten of enig gedeelte daarvan niet wijzigen, openbaar maken of verveelvoudigen.
11.2 Zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Paerl Electronics is de wederpartij niet gerechtigd de geleverde goederen of diensten op een andere wijze te gebruiken dan overeengekomen of de aan hem verleende rechten of bevoegdheden geheel of gedeeltelijk aan een derde ter beschikking te stellen, over te dragen of in licentie te geven.
11.3 Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de geleverde goederen, apparatuur, programmatuur of materiaal en te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding daarvan.
11.4 De intellectuele eigendomsrechten ter zake van eventuele verbeteringen ten aanzien van de programmatuur, apparatuur en materialen berusten bij Paerl Electronics.
11.5 Indien en voorzover tussen partijen verschil van mening zal bestaan over het eigendom ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten ter zake van programmatuur, apparatuur of materialen, wordt ervan uitgegaan dat die eigendom bij Paerl Electronics berust tot op tegenbewijs te leveren door de wederpartij.
11.6 De wederpartij staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Paerl Electronics van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerkingen de wederpartij zal Paerl Electronics vrijwaren tegen alle aanspraken door derden als gevolg van door derden gestelde inbreuken op hun intellectuele eigendomsrechten van de door de wederpartij ter beschikking gestelde zaken.
11.7 De wederpartij accepteert dat Paerl Electronics de naam en alle daarmee verband houdende intellectuele eigendomsrechten van de wederpartij voor commerciële doeleinden mag gebruiken.

12. Aansprakelijkheid voor schade/Vrijwaring
12.1 Paerl Electronics aanvaardt (wettelijke) verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit artikel 12 blijkt.
12.2 De totale aansprakelijkheid van Paerl Electronics is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal de voor het geleverde goed bedongen prijs (excl. BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade echter meer bedragen dan Euro 10.000,- (tienduizend euro). Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan materiele beschadiging van goederen die een direct gevolg is van de tekortkoming c.q. onrechtmatige daad van Paerl Electronics.
12.3 Aansprakelijkheid van Paerl Electronics voor schade anders dan directe schade in de zin van artikel12 (indirecte schade), daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
12.4 Paerl Electronics is niet aansprakelijk voor schade ontstaan of veroorzaakt door het onoordeelkundig, onzorgvuldig of verkeerd gebruik door de wederpartij of door derden die op verzoek van de wederpartij zijn ingeschakeld, of door de ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft of voor schade ontstaan veroorzaakt door externe oorzaken, in welke vorm dan ook.
12.5 De aansprakelijkheid van Paerl Electronics wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de wederpartij Paerl Electronics onverwijld, doch uiterlijk een week na die tekortkoming, deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Paerl Electronics ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Paerl Electronics in staat is adequaat te reageren.
12.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de wederpartij de schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk twee weken na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Paerl Electronics meldt.
12.7 De wederpartij vrijwaart Paerl Electronics voor aanspraken van derden, medewerkers van Paerl Electronics daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van de wederpartij of van onveilige situaties in diens organisatie.
12.8 De wederpartij vrijwaart Paerl Electronics voor aanspraken van derden, medewerkers van Paerl Electronics daaronder begrepen, wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de wederpartij aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Paerl Electronics geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover de wederpartij bewijst dat de schade geheel is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.
12.9 Paerl Electronics geeft geen garanties aan de wederpartij of anderen, tenzij uitdrukkelijk met de wederpartij of die anderen overeengekomen.

13. Toeleveranciers
13.1 Paerl Electronics is gerechtigd om, indien noodzakelijk voor de levering, goederen van derden te leveren. Alsdan gelden ten aanzien van die goederen, de voorwaarden van die derden (inclusief de algemene voorwaarden, de productbeschrijvingen en de eindgebruikers gebruiksvoorwaarden van die derden); en in aanvulling daarop deze algemene voorwaarden. De wederpartij aanvaardt de voorwaarden van die derden. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de voorwaarden van die derden, prevaleren de voorwaarden van die derden. De voorwaarden van die derden liggen voor de wederpartij ter inzage bij Paerl Electronics en Paerl Electronics zal deze aan de wederpartij op zijn verzoek toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen de wederpartij en Paerl Electronics om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden.
13.2 De aansprakelijkheid en garantie(s) van Paerl Electronics met betrekking tot de goederen afkomstig van derden, waaronder mede wordt verstaan toeleveranciers van Paerl Electronics, zullen in geen geval verder reiken dan de door de betreffende derde gehanteerde garantie en aansprakelijkheid dienaangaande.
13.3 Met betrekking tot de door de toeleveranciers van Paerl Electronics ter beschikking gestelde goederen, zal Paerl Electronics, gedurende de garantieperiode van een toeleverancier, naar beste vermogen eventuele materiaal- en fabricagefouten in die goederen, alsmede in onderdelen die door Paerl Electronics in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, herstellen indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven bij Paerl Electronics zijn gemeld. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Paerl Electronics. De garantieverplichting vervalt indien deze fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld onweer, brand- of waterschade, of indien de wederpartij zonder toestemming van Paerl Electronics wijzigingen in de goederen of in de onderdelen die door Paerl Electronics in het kader van de garantie of onderhoud zijn geleverd, aanbrengt' of laat aanbrengen.
13.4 Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van de garantie(s) zullen door Paerl Electronics in rekening worden gebracht conform haar gebruikelijke tarieven.

14. Digitaal
14.1 Een e-mail bericht of een elektronisch bericht zullen in het kader van deze algemene voorwaarden in alle overeenkomsten gelijkgesteld worden met een schriftelijke verklaring.
14.2 Bij een geschil over het wel of niet door Paerl Electronics ontvangen of verzonden zijn van de in artikel 14 bedoelde berichten, zullen de Logfile-gegevens van Paerl Electronics dwingend bewijs opleveren.
14.3 Mailberichten worden geacht te zijn ontvangen indien zij voor de andere partij toegankelijk zijn, waaronder in ieder geval wordt begrepen het moment dat zij de mailbox van de ontvangende partij hebben bereikt.

16. Toegangscodes
16.1 Indien en voor zover in verband met een aanbieding van of overeenkomst met Paerl Electronics toegangscodes worden gebruikt (waaronder onder meer toegangscodes in de vorm van biometrische en publieke sleutels, digitale certificaten en software en hardware tokens worden begrepen), geldt het navolgende.
16.2 Ten aanzien van toegangscodes zal de wederpartij als een goed huisvader optreden en alle adequate maatregelen treffen teneinde te voorkomen dat deze toegangscodes op welke wijze dan ook worden misbruikt dan wel op andere wijze ten nadele van Paerl Electronics worden gebruikt. De wederpartij zal deze toegangscodes geheim houden en zal daartoe alle noodzakelijke maatregelen treffen. Indien en voor zover van toepassing, is de wederpartij gehouden een niet voorde hand liggende toegangscode te creëren, dat bestaat uit zowel letters als cijfers. In geval van diefstal, verlies of een ontstaan van een vermoeden van misbruik door derden (waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen de werknemers van de wederpartij of andere die door hen zijn ingeschakeld) van de toegangscode, is de wederpartij verplicht zulks onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 12 uur na dit voorval te melden bij Paerl Electronics en aangifte daarvan te doen bij de politie.
16.3 De wederpartij en Paerl Electronics zullen overeenkomen welke werknemers van de wederpartij middels toegangscodes een inzagerecht en/of een recht hebben tot het doen van on-line bestellingen en/of toegang hebben tot Paerl Electronics eigendommen en systemen.

17. Privacy en Beveiliging
De wederpartij staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de in het kader van de ICT-diensten te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet persoons- registraties/Wet bescherming persoonsgegevens en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten gesteld, stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht. De wederpartij zal Paerl Electronics alle ter zake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken. Paerl Electronics zal voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de persoonsregistraties zorg dragen.

18. Export
Bij export van apparatuur, onderdelen of programmatuur door de wederpartij zijn de relevante exportbepaling van toepassing. De wederpartij zal Paerl Electronics vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met aan de wederpartij toe te rekenen overtredingen van de van toepassing zijnde exportbepalingen.

19. Overdracht van rechten en verplichtingen
De wederpartij is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen van een tussen Paerl Electronics en de wederpartij gesloten overeenkomst over te dragen aan met haar gelieerde vennootschappen of andere derden, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Paerl Electronics.

20. Beëindiging
20.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
20.2 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
20.3 In geval van -al dan niet voorlopige -surseance van betaling, wanprestatie van de wederpartij, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie of einde van de onderneming van de wederpartij of beslag wordt gelegd op door Paerl Electronics geleverde goederen respectievelijk beslag wordt gelegd op goederen, gelden en/of tegoeden van de wederpartij, is Paerl Electronics gerechtigd een overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. De wederpartij zal alle medewerking verlenen teneinde het teruggevorderde onmiddellijk en onvoorwaardelijk aan Paerl Electronics te retourneren. Annulering en terugname van het geleverde laat het recht van Paerl Electronics op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van Paerl Electronics op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn. Paerl Electronics zal in verband met beëindiging op grond van het hiervoor vermelde, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

21. Antiovername
21.1 Het is de wederpartij verboden om tijdens de looptijd van een overeenkomst met Paerl Electronics en twee jaren na het beëindigen van een overeenkomst met Paerl Electronics personeelsleden van Paerl Electronics of daaraan gelieerde vennootschappen een functie aan te bieden, in dienst te nemen, al dan niet op tijdelijke of freelance basis, of indirect via derden, of anderszins te bewegen het dienstverband met Paerl Electronics of daaraan gelieerde vennootschappen te beëindigen.
21.2 Bij overtreding van een of meer van de bepalingen van artikel 21, verbeurt de wederpartij aan Paerl Electronics een onmiddellijk opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete aan Paerl Electronics van Euro 10.000 (tienduizend euro) voor iedere dag, een dagdeel als een dag gerekend, dat de overtreding voortduurt, onverminderd de gehoudenheid van de wederpartij tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade.

22. Toepasselijk recht en geschillen
22.1 Op alle aanbiedingen van Paerl Electronics en op alle overeenkomsten tussen Paerl Electronics en de wederpartij, alsmede de uitvoering daarvan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt nadrukkelijk uitgesloten.
22.2 Alle geschillen welke tussen Paerl Electronics en de wederpartij mochten ontstaan naar aanleiding van een door Paerl Electronics met de wederpartij gesloten overeenkomst of nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, dan wel naar aanleiding van deze voorwaarden en de uitleg of uitvoering daarvan, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen het Arrondissement Amsterdam, behoudens cassatie, doch niet dan nadat de procedure conform het Minitrialreglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag is gevolgd, onverminderd het recht van partijen een voorziening in kort geding te vragen. Paerl Electronics is gerechtigd om naar eigen oordeel te besluiten om af te zien van procederen conform het Minitrialreglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag.

23. Duur
23.1 Indien een overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten, wordt een overeenkomst aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van een jaar geldt. Het recht van tussentijdse opzegging van een overeenkomst door de wederpartij is uitgesloten.
23.2 Behoudens voor zover Paerl Electronics en de wederpartij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeenkomen, wordt de duur van een overeenkomst voor zover die betrekking heeft op het periodieke of anderszins regelmatig verlenen van diensten, telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij de wederpartij of Paerl Electronics een overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.

24. Eigendom
24.1 Alle door Paerl Electronics bij de diensten te gebruiken apparatuur, programmatuur en andere materialen blijven het eigendom respectievelijk voorwerp van intellectuele eigendom van Paerl Electronics, ook indien de wederpartij een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan door Paerl Electronics. Paerl Electronics is gerechtigd om bedoelde apparatuur, programmatuur en andere materialen (in goede staat) op ieder door haar gewenst moment te vorderen c.q. weg te halen zonder dat de wederpartij daaraan nadere voorwaarden zal (kunnen) stellen.
24.2 Paerl Electronics kan de in verband met de te verrichten c.q. verrichte diensten, van de wederpartij ontvangen producten en gegevens en de resultaten van de verwerking onder zich houden totdat de wederpartij alle aan Paerl Electronics verschuldigde bedragen betaald heeft.
24.3 Behoudens voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, zal de wederpartij nalaten om op welke wijze dan ook enige handeling te verrichten welke er toe leidt c.q. zou kunnen leiden dat respectievelijk adequate maatregelen nemen om te voorkomen dat, de door Paerl Electronics bij de diensten gebruikte apparatuur en materialen dusdanig worden verbonden met voorwerpen van de wederpartij of derden waardoor de door Paerl Electronics gebruikte apparatuur en materialen hun zelfstandigheid verliezen c.q. zouden kunnen verliezen.
24.4 Het risico van diefstal, beschadiging of andere wijze van teloorgang van door Paerl Electronics gebruikte apparatuur, programmatuur of andere materialen, berust tot het moment van teruggave aan Paerl Electronics, bij de wederpartij.

25. Wijzigingen
25.1 Paerl Electronics kan wijzigingen in de aard, inhoud of omvang van de diensten aanbrengen. Indien dergelijke wijzigin¬gen een verandering van de bij de wederpartij geldende procedures tot gevolg hebben, zal Paerl Electronics de wederpartij hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van de wederpartij. In zodanig geval kan de wederpartij een overeenkomst schriftelijk door opzegging beëindigen tegen de datum twee maanden dan nadat de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of Paerl Electronics de kosten van deze wijziging voor zijn rekening neemt.
25.2 Paerl Electronics zal zich in alle redelijkheid en naar beste kunnen ervoor inspannen dat de door hem bij de uitvoering van de diensten gebruikte apparatuur, programmatuur, systemen en andere materialen voor zover mogelijk worden aangepast aan wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften. Op schriftelijk verzoek zal Paerl Electronics tegen de bij hem gebruikelijke tarieven de wederpartij adviseren over de gevolgen van deze aanpassingen voor de wederpartij.

26. Aanwijzigingen/vervanging persoon
26.1 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is Paerl Electronics gehouden bij de uitvoering van de diensten tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van de wederpartij op te volgen. Paerl Electronics is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud, doel of strekking van de overeengekomen diensten wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 28.
26.2 Indien een overeenkomst tot verlening van de diensten is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Paerl Electronics redelijkerwijs steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

27. Diensten van derden
Paerl Electronics is gerechtigd om, indien noodzakelijk voor de dienstverlening, derden diensten ten behoeve van de wederpartij te laten verrichten. Alsdan gelden ten aanzien van die diensten , de voorwaarden van die derden (inclusief de algemene voorwaarden, de productbeschrijvingen en de eindgebruikers gebruiksvoorwaarden van die derden) en in aanvulling daarop deze algemene voorwaarden. De wederpartij aanvaardt de voorwaarden van die derden. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de voorwaarden van die derden, prevaleren de voorwaarden van die derden. De voorwaarden van die derden liggen voor de wederpartij ter inzage bij Paerl Electronics en Paerl Electronics zal deze aan de wederpartij op zijn verzoek toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen de wederpartij en Paerl Electronics om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

28. Facturering en tarieven
28.1 De wederpartij zal de in verband met de diensten door Paerl Electronics voor te leggen tijdverantwoordingsformulieren controleren en voor akkoord tekenen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt facturering plaats op basis van gewerkte uren (waarbij een deel van een uur geldt als een geheel uur).
28.2 Voor de diensten gelden de tussen partijen overeengekomen tarieven, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, voor normale werktijden, van maandag t/m vrijdag gedurende maximaal 8 uur per dag, tussen 9:00 en 18:00 uur.Voor zover tussen partijen niet anders is overeengekomen, geldt voor werkzaamheden buiten deze normale werktijden, een opslagpercentage van 25% voor overuren op weekdagen tot 19.30 uur. Voor werkzaamheden op andere uren en op zaterdag bedraagt het opslagpercentage 50%, voor werkzaamheden op zon- en feestdagen bedraagt deze 100%.
28.3 Tenzij anders overeengekomen, zijn de tarieven voor de diensten exclusief reis- en verblijfkosten.
28.4 Indien tijdens de looptijd van een overeenkomst de aard of inhoud van de werkzaamheden, dan wel de locatie waar de werkzaamheden worden verricht, worden gewijzigd, is Paerl Electronics gerechtigd aanvullende voorwaarden en nieuwe uur- en dagtarieven vast te stellen, ter aanvulling van een overeenkomst.

29. Garantie
29.1 Paerl Electronics zal zich naar beste kunnen inspannen om de diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de wederpartij schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
29.2 De wederpartij staat er voor in dat alle door hem aan Paerl Electronics ter uitvoering van de dienstenter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan Paerl Electronics verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van Paerl Electronics.
29.3 Indien Paerl Electronics zich verbindt tot het verlenen van diensten op basis van uitdrukkelijk overeengekomen specificaties, garandeert Paerl Electronics tevens dat eventuele gebreken zullen worden hersteld, mits deze gebreken binnen de garantietermijn door de wederpartij schriftelijk en gemotiveerd aan Paerl Electronics aantoont dat en in hoeverre de diensten niet (volledig) voldoen aan de overeengekomen specificaties. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld, geldt in alle gevallen een garantietermijn van drie maanden na de feitelijke ter beschikking stelling.
29.4 Onder de garantie valt niet het herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.
29.5 De garantieverplichting vervalt indiende wederpartij zonder schriftelijke toestemming van Paerl Electronics wijzigingen in de resultaten van diensten aanbrengt of doet aanbrengen.
29.6 De wederpartij vrijwaart Paerl Electronics voor alle aanspraken van derden in verband met de diensten die jegens Paerl Electronics mochten worden ingesteld wegens schending van de Wet persoonsregistraties/Wet bescherming persoonsgegevens en/of wettelijke bewaartermijnen.

30. Wijziging en meerwerk
30.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, Paerl Electronics in verband met de diensten in geen geval geacht kunnen worden zich tot een andere of verdergaande prestatie te hebben verbonden dan vermeld in een overeenkomst tussen Paerl Electronics en de wederpartij. Eventuele door Paerl Electronics mondeling of schriftelijke verstrekte adviezen of geuite opinies zullen geen uitbreidingen van haar verplichtingen meebrengen.
30.2 Indien Paerl Electronics op verzoek of met voorafgaande instemming van de wederpartij werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud, doel of strekking van de overeengekomen diensten vallen,zullen deze werkzaamheden of prestaties door de wederpartij aan Paerl Electronics worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Paerl Electronics. Paerl Electronics is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
30.3 De wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van artikel 30 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de diensten, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van de wederpartij en Paerl Electronics, kunnen worden beïnvloed.
30.4 Voor zover voor de diensten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Paerl Electronics de wederpartij tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.